تمام تلاش خود را برای به دست آوردن شواهد انجام می دهیم

Gears
غالباً متقاضیان نمی دانند چقدر مهم است که شواهدی را برای پشتیبانی از داستان های خود بدست آورند. بعضی اوقات آنها فکر می کنند که واقعیت این است که آنها آشکارا حقیقت را می گویند. در موارد دیگر ، آنها هیچ تلاشی نمیکنند، زیرا آنها اطمینان دارند که موفق نخواهند شد. اما در صورت وجود هرگونه شانسی برای جمع آوری و ارائه شواهد ، گری انتظار دارد که متقاضی حداقل تلاش کند.

ويكتور معتقد بود که تلاش برای اثبات داستانش ناامید کننده است. دوستی که او را به بیمارستان برد ، دردسرهای خودش را داشت و نمی خواست نامه ای بنویسد. وی مشکوک بود که بیمارستان و پلیس با درخواستهای وی همکاری نکنند. اما اگر او به دوست خود ، به بیمارستان و پلیس نوشته بود ، می توانست اثبات این موضوع را به هیئت رسیدگی ارسال کند. به عنوان مثال ، او می توانست نسخه هایی از نامه های خود و رسیدهای پستی را تهیه کند. حتی اگر هیچکدام از آنها هرگز نامهای نمینوشت ، ویکتور می توانست به گری نشان دهد که او تمام تلاش خود را انجام داده است تا تلاش کند از ادعای خود دفاع کند.