12 نکته که کمک کرده اند

زمانی که گری فکر می کند که متقاضی روراست نیست، گاهی اوقات دیگر هیچ چیز نظرش را عوض نمی کند. اما بعضی وقتها متقاضیان می توانند به او کمک کنند تا متوجه شود که آنها حقیقت را می گویند. اما حتی اگر آنها با گری هم به نتیجه نرسند، آنها ممکن است بتوانند به بخش تجدیدنظر در مورد پناهندگان یا دادگاه فدرال برای لغو تصمیم وی کمک کنند.

برای مطالعه در مود 12 نکته که مقاضیان گفته اند یا انجام داده اند که کمک کننده بوده است, روی پیوندهای پایین کلیک کنید: